โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / VCS

การขึ้นทะเบียน

หัวข้อ

  1. ฐานข้อมูลโครงการ
  2. การขึ้นทะเบียนโครงการ
  3. การขึ้นทะเบียนโครงการและการอนุมัติออกคาร์บอนยูนิต
  4. การเก็บค่าทำเนียมในการอนุมัติคาร์บอนยูนิต

การขึ้นทะเบียนของโครงการภายใต้มาตรฐาน VCS เป็นระบบแบบหลายขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลและหน่วยงานขึ้นทะเบียนโครงการ

1. ฐานข้อมูลโครงการ ภายใต้มาตรฐาน VCS เป็นหัวใจหลักของระบบขึ้นทะเบียนและสามารถเข้าถึงรายละเอียดโครงการ รวมถึงปริมาณคาร์บอนยูนิตของโครงการนั้นๆ โดยมีตัวเลขโครงการในฐานข้อมูลเป็นตัวกำหนดความเฉพาะของแต่ละโครงการ นอกจากนี้ฐานข้อมูลต้องมีความโปร่งใสสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ข้อมูลคาร์บอนยูนิต และข้อมูลบัญชีแหล่งกักเก็บคาร์บอนสำหรับโครงการประเภทเกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยสำหรับโครงการประเภทนี้จะมีเพียงบัญชีคาร์บอนยูนิตเพียงหน่วยเดียวซึ่งจะรวมทุกโครงการเข้าด้วยกัน ซึ่งได้กำหนดเอาไว้ในเอกสารข้อกำหนดในการพัฒนาโครงการประเภทเกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่

^ TOP ^

2. การขึ้นทะเบียนโครงการ จะได้รับตัวเลขบัญชีโครงการ โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะได้รับรหัสในการเข้าระบบ ผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนมีหน้าที่หลักในการขึ้นทะเบียนโครงการและออกคาร์บอนยูนิตให้กับโครงการ นอกจากนี้แล้วผู้ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนโครงการยังมีหน้าที่ในการเก็บรักษา โอนย้าย และดูแลบัญชีคาร์บอนยูนิต และยังมีหน้าที่ในการจัดระบบสำรองของคาร์บอนยูนิตที่เกิดจากโครงการประเภทเกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ ผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนนั้นจะถูกแต่งต่างโดย VCSA โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถในการทำงานภายใต้มาตรฐาน VCS โดยเอกสารและข้อมูลใบสมัครสำหรับการเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนนั้นสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์มาตรฐาน VCS

^ TOP ^

3. การขึ้นทะเบียนโครงการและการอนุมัติออกคาร์บอนยูนิต ภายใต้มาตรฐาน VCS นั้นกระทำได้โดยผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ดังรูปแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการขอขึ้นทะเบียนโครงการ โดยเมื่อมีโครงการได้รับและผ่านการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินโครงาน และผ่านการทวนสอบผลจากผู้ทวนสอบผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นจะถูกนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอขึ้นทะเบียนโครงการ ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนโครงการจะทำการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร จากนั้นนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลหรือดำเนินการโอนคาร์บอนยูนิตที่อนุมัติแล้วไปยังบัญชีเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ทั้งนั้นการขอขึ้นทะเบียนและขออนุมัติออกคาร์บอนยูนิตสามารถกระทำไปพร้อมกันได้หรือจะรอขึ้นทะเบียนโครงการก่อนก็ได้ โดยรายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนโครงการและการอนุมัติจำนวนคาร์บอนยูนิตจะระบุไว้ในเอกสาร Registration and Issuance Process

^ TOP ^

4. การเก็บค่าทำเนียมในการอนุมัติคาร์บอนยูนิต เป็นการเก็บค่าทำเนียมในการดำเนินธุรการในการขึ้นทะเบียนและการอนุมัติคาร์บอนยูนิต โดยค่าทำเนียมนี้สามารถจ่ายเป็นครั้งตามการขออนุมัติคาร์บอนยูนิตตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร Program Fee Structure ค่าทำเนียมต้องจ่ายก่อนที่คาร์บอนยูนิตจะได้รับการอนุมัติ นอกจากนี้แล้วหน่วยงานขึ้นทะเบียนจะเรียกเก็บค่าทำเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกเป็นกรณีไป

^ TOP ^


×