เกี่ยวกับองค์การ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
ความคิดเห็นของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ....
ความคิดเห็นของ กระทรวงการต่างประเทศ ต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ....
ความคิดเห็นของ กระทรวงพาณิชย์ ต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ....
ความคิดเห็นของ สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ....
ความคิดเห็นของ กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ....
ความคิดเห็นของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ....
ความคิดเห็นของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ....

 

ข้อบังคับ

ข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยเครื่องแบบปกติขาวของ อบก. พ.ศ. 2559
ข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556
ข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2559

 

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ พ.ศ. 2561
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับเงินเดือน พ.ศ. 2556
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ พ.ศ. 2561
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2562
ระเบียบสวัสดิการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภายนอก พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเจรจาและไกล่เกลี่ยหรือประณีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทกับเอกชน พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2560

 

คำสั่งคณะกรรมการ

คำสั่งที่ 1-2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 4-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 5-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คำสั่งที่ 6-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คำสั่งที่ 7-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 4-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 7-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตลาดคาร์บอน
คำสั่งที่ 8-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมฉลากคาร์บอน
คำสั่งที่ 9-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 3-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 4-2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คำสั่งที่ 6-2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 7-2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ (เพิ่มเติม) ในคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คำสั่งที่ 8-2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ (เพิ่มเติม) ในคณะอนุกรรมการตลาดคาร์บอน

×