เกี่ยวกับองค์การ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

คำสั่งคณะกรรมการ

 

คำสั่งที่ 1-2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 4-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 5-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คำสั่งที่ 6-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คำสั่งที่ 7-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 4-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 7-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตลาดคาร์บอน
คำสั่งที่ 8-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมฉลากคาร์บอน
คำสั่งที่ 9-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 3-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 4-2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คำสั่งที่ 6-2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 7-2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ (เพิ่มเติม) ในคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คำสั่งที่ 8-2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ (เพิ่มเติม) ในคณะอนุกรรมการตลาดคาร์บอน

×