เกี่ยวกับองค์การ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

คำสั่งคณะกรรมการ

 

คำสั่งที่ 1-2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 2-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คำสั่งที่ 3-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 4-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 5-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คำสั่งที่ 6-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คำสั่งที่ 7-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 8-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตลาดคาร์บอน
คำสั่งที่ 9-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมฉลากคาร์บอน
คำสั่งที่ 10-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 11-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้
คำสั่งที่ 12-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 13-2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของเมืองเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
คำสั่งที่ 14-2560 เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะทำงานตลาดคาร์บอน
คำสั่งที่ 1-2561 เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะทำงานตลาดคาร์บอน
คำสั่งที่ 2-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 3-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คำสั่งที่ 4-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 9-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คำสั่งที่ 3-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๔
คำสั่งที่ 4-2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

×