เกี่ยวกับองค์การ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

 

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

 


×