เกี่ยวกับองค์การ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ข้อบังคับ

 

ข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยเครื่องแบบปกติขาวของ อบก. พ.ศ. 2559
ข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556
ข้อบังคับคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2559

 


×