เกี่ยวกับองค์การ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ระเบียบ

 

ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ พ.ศ. 2561
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับเงินเดือน พ.ศ. 2556
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ พ.ศ. 2561
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2562
ระเบียบสวัสดิการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภายนอก พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเจรจาและไกล่เกลี่ยหรือประณีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทกับเอกชน พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2560

 


×