โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / JCM

เกี่ยวกับ JCM

หัวข้อ

1. JCM คือ

กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism) เรียกโดยย่อว่า JCM เป็นกลไกแบบทวิภาคีที่ประเทศญี่ปุ่นได้ริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศที่มีความร่วมมือสามารถใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น กลไก JCM บริหารงานโดยคณะกรรมการร่วม (Joint committee) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่มีความร่วมมือ การทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต้องมีการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) เพื่อให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้มีความน่าเชื่อถือ คณะกรรมการร่วมเป็นผู้ให้การรับรองระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (methodology) ซึ่งใช้ในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ขึ้นทะเบียนและให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่โครงการลดได้ หรือที่เรียกว่า คาร์บอนเครดิต ทั้งนี้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่ผ่านการรับรองแล้วสามารถนำไปใช้ในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

2. ลักษณะ/ประเภทของโครงการ JCM

  • พลังงานหมุนเวียน
  • การขนส่ง
  • ประสิทธิภาพพลังงาน
  • การจัดการของเสีย
^ TOP ^

3. การดำเนินการในประเทศไทย

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

ประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือทวิภาคี JCM กับประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นับเป็นประเทศที่ 16 โดยประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือฯ แล้ว ได้แก่ ประเทศมองโกเลีย บังกลาเทศ เอธิโอเปีย เคนยา มัลดีฟส์ เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย คอสตาริกา ปาเลา กัมพูชา เม็กซิโก ซาอุดีอาระเบีย ชิลี เมียนมา

พิธีลงนามความร่วมมือทวิภาคี JCM
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ณ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว

ระหว่าง พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กับ H.E. Ms. Tamayo Marukawa
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก JCM ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกฎกติกา แนวทาง รวมทั้งแบบฟอร์มที่จะใช้ในการดำเนินงานภายใต้กลไก JCM

^ TOP ^

4. คณะกรรมการร่วม

องค์ประกอบคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ฝ่ายไทย มีดังนี้
1) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการร่วม
2) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้แทน กรรมการร่วม
3) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน กรรมการร่วม
4) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน กรรมการร่วม
5) เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการร่วม
6) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการร่วม
7) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรรมการร่วมและเลขานุการ
องค์ประกอบคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ฝ่ายญี่ปุ่น มีดังนี้
1) ผู้แทน Embassy of Japan ประธานกรรมการร่วม
2) ผู้แทน Embassy of Japan กรรมการร่วม
3) ผู้แทน Ministry of Foreign Affairs กรรมการร่วม
4) ผู้แทน Ministry of Economy, Trade and Industry กรรมการร่วม
5) ผู้แทน Ministry of the Environment กรรมการร่วม
6) ผู้แทน Embassy of Japan กรรมการร่วมและเลขานุการ
^ TOP ^

×