โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / JCM

ติดต่อ

สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล (สวป.)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร     02 141 9841
โทรสาร 02 143 8404
http://www.tgo.or.th


×