โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / JCM

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก

หัวข้อ

1. ขั้นตอนการพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก

กรณีที่โครงการยังไม่มีระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (methodology) ที่เหมาะสมกับโครงการ ผู้พัฒนาโครงการฝ่ายญี่ปุ่นหรือฝ่ายไทย คณะกรรมการร่วม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย มีสิทธิเสนอระเบียบวิธีฯ ที่พัฒนาขึ้นตามแนวทางพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (Guidelines for Developing Proposed Methodology) พร้อมกับ input sheet และ calculation sheet ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณารับรองผ่านทางสำนักเลขาธิการกลไก JCM ซึ่งจะตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างระเบียบวิธีฯ ภายใน 7 วันปฏิทิน จากนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกจำนวน 15 วันปฏิทิน คณะกรรมการร่วมสรุปผลการพิจารณา โดยใช้เวลาอีกประมาณ 60-90 วันปฏิทิน นับจากวันที่ปิดรับฟังความคิดเห็น ก่อนจะตัดสินใจรับรอง หรือไม่รับรอง ร่างระเบียบวิธีฯ ดังกล่าว และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ หลักการพัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไก JCM มุ่งเน้นให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถดำเนินการตรวจวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่าย ขณะที่ผู้ประเมินภายนอกก็สามารถทวนสอบปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้ง่ายด้วย โดยให้ใช้ค่า Default value ในการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อไม่ให้ค่าสูงเกินความเป็นจริง และยังเป็นการลดภาระในการตรวจวัดข้อมูลด้วย

2. ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองแล้วของประเทศต่าง ๆ

ปัจจุบันมีระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองแล้วของประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด จำนวน 19 ระเบียบวิธี โดยมีรายละเอียด ดังตาราง

No. Country Sectoral Scope Methodology Title GHG Emission Reduction Measures
MN_AM001 Mongolia Energy distribution Installation of energy‐saving transmission lines in the Mongolian Grid Reduction of transmission loss by introduction of LL‐ACSR/SA (Low Electrical Power Loss Aluminum Conductors, Aluminum‐Clad Steel Reinforced).
MN_AM002 Mongolia Energy industries Replacement and Installation of High Efficiency Heat Only Boiler (HOB) for Hot Water Supply Systems Installation of new HOB for hot water supply system and the replacement of existing coal‐ fired HOB. The boiler efficiency of the reference HOB is typically lower than that of the project HOB. Therefore, the project activity leads to the reduction of coal consumption, resulting in lower emission of GHGs as well as air pollutants.
MV_AM001 Maldives Energy industries Displacement of Grid and Captive Genset Electricity by Solar PV System Displacement of grid electricity and/or captive electricity using diesel fuel as a power source by installation and operation of the solar PV system(s).
VN_AM001 Viet Nam Transport Transportation energy efficiency activities by installing digital tachograph systems Improvement of driving efficiency by installation of digital tachograph system to freight vehicle fleets providing to the drivers a real‐time feedback against inefficient driving.
VN_AM002 Viet Nam Energy demand Introduction of Room Air
Conditioners Equipped with
Inverters
Energy saving achieved by introduction of RACs equipped with inverters.
VN_AM003 Viet Nam Energy demand Improving the energy efficiency of commercial buildings by utilization of high efficiency equipment Reduction of electricity and fossil fuel consumed by existing facilities is achieved by replacing or substituting these facilities with high efficiency equipment.
VN_AM004 Viet Nam Waste handling and disposal Anaerobic digestion of organic waste for biogas utilization within wholesale markets Avoid the emissions of methane to the atmosphere from organic waste that have been left to decay anaerobically at a solid waste disposal site and to introduce renewable energy technologies that supply biogas that displaces fossil fuel use.
VN_AM005 Viet Nam Energy distribution Installation of energy efficient transformers in a power distribution grid Installation of energy efficient transformers (transformers with amorphous metal core) in a power distribution grid to reduce no‐load losses by transformers, which leads to reduction of losses for grid electricity
ID_AM001 Indonesia Energy industries Power Recovery Generation in Cement by Industry Waste Heat Waste heat recovery (WHR) system generates electricity through waste heat recovered from cement production facility. Electricity generated from the WHR system replaces grid electricity resulting in GHG emission reductions of the connected grid system.
ID_AM002 Indonesia Energy demand Energy High Efficiency Saving by Centrifugal Introduction Chiller Saving energy by introducing high efficiency centrifugal chiller for the target factory, commerce facilities etc.
ID_AM003 Indonesia Energy demand Installation of Energy‐efficient Refrigerators Using Natural Refrigerant at Food Industry Cold Storage and Frozen Food Processing Plant Saving energy by introducing high efficiency refrigerators to the food industry cold storage and frozen food processing plants.
ID_AM004 Indonesia Energy demand Installation Conditioning of System Inverter for‐Type Cooling Air for Grocery Store Saving energy by introducing inverter‐type air conditioning system for cooling for grocery store.
ID_AM005 Indonesia Energy demand Installation of LED Lighting for Grocery Store Saving energy by introducing LED (Light Emitting Diode) lighting for grocery store.
ID_AM006 Indonesia Energy demand GHG optimization emission of reductions refinery plant through operation in Indonesia Introduction of plant optimization control systems (APC) that reduce energy consumption in the hydrogen production unit (HPU) and hydro cracking unit (HCU) at a refinery plant.
ID_AM007 Indonesia Energy demand GHG optimization emission of reductions boiler operation through in Indonesia The project achieves energy conservation in boilers, through operation optimization by applying Utility Facility Operation Optimization Technology.
ID_AM008 Indonesia Energy demand Installation of a separate type fridge‐freezer show case by using natural refrigerant for grocery store to reduce air conditioning load inside the store Saving total energy of in‐store show case and air conditioning system by introducing a separate type natural refrigerant fridge-freezer show case for grocery store, which leads to GHG emission reductions, through the reduction of air conditioning electricity load demand by not releasing waste heat inside the store.
ID_AM009 Indonesia Energy demand Replacement burners with regenerative of conventional burners for aluminum holding furnaces By replacing conventional burners with regenerative burners for aluminum holding furnaces, consumption of natural gas is reduced, which leads to the reduction of GHG emissions.
ID_AM010 Indonesia Energy demand Introducing modular electric double heat-bundle pumps to a new building The project contributes to GHG emission reductions at a new building, by reducing electricity and oil consumption with efficient double‐bundle modular electric heat pumps where heating/cooling energy is simultaneously generated.
PW_AM001 Palau Energy industries Displacement of Grid and Captive Genset Electricity by a Small‐scale Solar PV System Displacement of grid electricity and/or electricity using diesel fuel as a power source by installation and operation of the solar PV system(s).

 

^ TOP ^

 


×