โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / JCM

สถิติโครงการ JCM

หัวข้อ

1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการในประเทศไทย

กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Environment: MoE) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ได้ให้ทุนสนับสนุนการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ JCM ประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2558 ทั้งหมด จำนวน 25 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังตาราง

ปีงบประมาณ แหล่งทุน ชื่อโครงการ Sector
2553 METI 1. Introduction of CHP facility and privately-owned electrical power facility (FS) การผลิตพลังงานหมุนเวียน
2. Eco-friendly driving using digital tachograph (FS) การขนส่ง
3. Plant production energy optimization by IT technologies (FS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
2554 NEDO 4. Next-generation (zero-emission) air conditioning system utilizing solar heat (FS) การผลิตพลังงานหมุนเวียน
MOE 5. Waste management activities in Thailand (FS) การจัดการของเสีย
6. Institutional management of MRT network (FS) การขนส่ง
7. Wind power generation in low wind speed condition (FS) การผลิตพลังงานหมุนเวียน
8. Institutional development of building energy management system (BEMS) (FS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
9. Utilisation of off-peak power from storage batteries & introduction of electric vehicles (FS) การขนส่ง
2555 NEDO 10. Introducing heat recovery heat pumps (FS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
11. Green convenience stores with high-efficiency equipment in Thailand and Vietnam (FS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
12. Micro-scale hydro power generation (Thailand and Vietnam) (FS) การผลิตพลังงานหมุนเวียน
13. Energy saving systems at commercial facilities (Thailand, Vietnam and Malaysia) (FS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
MOE 14. Introduction of electronic gate to international trade port to improve port-related traffic jam (FS) การขนส่ง
2556 NEDO 15. Refrigerant super cooling system (FS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
METI 16. Energy-saving at industrial complex (FS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
MOE 17. Heat Recovery to Generate Both Cooling and Heating Energy (FS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
2557 METI 18. Energy efficiency technologies for steel industry (FS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
19. Bio-coke technology (FS) การผลิตพลังงานหมุนเวียน
MOE 20. Study on the accelerating implementation of Bangkok Master Plan on climate change (FS) ภาคเมือง
21. Introduction of a recycling system for cars and parts in Thailand (FS) การขนส่ง
22. Strategic promotion of recovery and destruction of fluorocarbons (FS) ก๊าซอุตสาหกรรม
2558 MOE 23. Energy saving by cogeneration project in the fiber factory (FS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
24. Saving Energy for station facilities utilizing regenerative energy from trains (PS) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
25. Energy saving by introducing power generation and storage system in Skytrain (PS) การขนส่ง
^ TOP ^

2. โครงการของประเทศไทยที่ได้รับทุน

โครงการของประเทศไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาเป็นโครงการ JCM Model Project จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ในปีงบประมาณ 2558 ทั้งหมดจำนวน 7 โครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้รวม 17,293 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/y)

ลำดับ ชื่อโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้
(tCO2eq/y)
1 Reducing GHG Emission at Textile Factory by Upgrading to Air-saving Loom 646
2 Introduction of Solar PV System on Factory Rooftop 776
3 Energy Saving at Convenience Stores with High Efficiency Air-Conditioning and Refrigerated Showcase 4,970
4 Energy Saving for Semiconductor Factory with high Efficiency Chiller and Compressor 620
5 Installation of Co-Generation Plant for On-Site Energy Supply in Motorcycle Factory 7,308
6 Saving energy by introducing high-efficiency chillers in Bridgestone factory in Thai 385
7 Installation of High Efficient Air Conditioning System, Chillers in Semiconductor Factory 2,588
Total Expected GHG emission reduction 17,293
^ TOP ^

3. โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ JCM ของประเทศต่าง ๆ

ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด 10 โครงการ เป็นโครงการของประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 โครงการ ประเทศมองโกเลียและเวียดนาม ประเทศละ 2 โครงการ และประเทศปาเลา จำนวน 1 โครงการ เป็นโครงการประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน จำนวน 8 โครงการ โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการขนส่ง อย่างละ 1 โครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้รวมทั้งสิ้น 1,912 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังตาราง

วันที่ขึ้นทะเบียน ประเทศเจ้าของโครงการ ชื่อโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)
ผู้พัฒนาโครงการฝ่ายประเทศเจ้าบ้าน ผู้พัฒนาโครงการฝ่ายประเทศญี่ปุ่น
31 ต.ค. 2557 อินโดนีเซีย Energy Saving for Air-Conditioning and Process Cooling by Introducing High-efficiency Centrifugal Chiller 114 PT. Primatexco Indonesia Nippon Koei Co., Ltd. (Focal Point) และ Ebara Refrigeration Equipment & Systems Co., Ltd.
29 มี.ค. 2558 อินโดนีเซีย Project of Introducing High Efficiency Refrigerator to a Food Industry Cold Storage in Indonesia 120 PT. Adib Global Food Supplies, PT. Mayekawa Indonesia Mayekawa Mfg. Co., Ltd.
29 มี.ค. 2558 อินโดนีเซีย Project of Introducing High Efficiency Refrigerator to a Frozen Food Processing Plant in Indonesia 21 PT. Adib Global Food Supplies, PT. Mayekawa Indonesia Mayekawa Mfg. Co., Ltd.
21 เม.ย. 2558 ปาเลา Small scale solar power plants for commercial facilities in island states 227 Subproject 1: Western Caroline Trading Company, Subproject 2: Surangel and Sons Company Pacific Consultants Co., Ltd. (PCKK), InterAct Inc.
30 มิ.ย. 2558 มองโกเลีย Installation of high-efficiency Heat Only Boilers in 118th School of Ulaanbaatar City Project 92 Anu-Service Co.,Ltd. Suuri-Keikaku Co.,Ltd.
30 มิ.ย. 2558 มองโกเลีย Centralization of heat supply system by installation of high-efficiency Heat Only Boilers in Bornuur soum Project 206 Anu-Service Co.,Ltd. Suuri-Keikaku Co.,Ltd.
4 ส.ค. 2558 เวียดนาม Eco-Driving by Utilizing Digital Tachograph System 296 Nippon Express (Viet Nam) Co., Ltd. Nippon Express Co., Ltd.
30 พ.ย. 2558 เวียดนาม Promotion of green hospitals by improving efficiency / environment in national hospitals in Vietnam 515 Energy Conservation Center Ho Chi Minh City (ECC) Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
24 มี.ค. 2559 อินโดนีเซีย Energy Saving for Air-Conditioning at Textile Factory by Introducing High-efficiency Centrifugal Chiller in Karawang West Java 176 PT. Nikawa Textile Industry Nippon Koei Co., Ltd. (Focal Point), Ebara Refrigeration Equipment & Systems Co., Ltd.
24 มี.ค. 2559 อินโดนีเซีย Energy Saving for Air-Conditioning at Textile Factory by Introducing High-efficiency Centrifugal Chiller in Batang, Central Java (Phase 2) 145 PT. Primatexco Indonesia Nippon Koei Co., Ltd. (Focal Point), Ebara Refrigeration Equipment & Systems Co., Ltd.

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่ https://www.jcm.go.jp

^ TOP ^

 


×