สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

ความร่วมมือที่ผ่านมา

      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นเมือง/เทศบาลลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้บริบทของการพัฒนาเมือง/เทศบาลควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกแต่การเป็นเมือง/เทศบาลลดก๊าซเรือนกระจกนั้นควรมีวิธีการและขั้นตอน ที่นำเข้าสู่เมือง/เทศบาลลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้มาตรฐานเหมือนกัน เพื่อสามารถจำแนกการเป็นเมือง/เทศบาลลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างถูกต้อง อบก. จึงได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อมาสนับสนุนในการรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง/เทศบาล ขึ้น โดยมี เมือง/เทศบาลเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

      ปีงบประมาณ 2557 (โครงการนำร่อง)

1. เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2. เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
3. เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี

 

      ปีงบประมาณ 2558

1. เทศบาลตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
3. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
4. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จังหวัดชุมพร
6. เทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
7. เทศบาลตำบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
8. เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
9. เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
10. เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
11. เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
12. เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
13. เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว จังหวัดลำปาง
15. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
16. เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
17. เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี
18. เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียใหม่

 

      ปีงบประมาณ 2559

1. เทศบาลตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่
2. เทศบาลตำบลเวียง จังหวัดพะเยา
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
4. เทศบาลตำบลสอง จังหวัดแพร่
5. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จังหวัดพะเยา
6. เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง
7. เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา
8. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ จังหวัดชัยนาท
9. เทศบาลตำบลบางจัก จังหวัดอ่างทอง
10. เทศบาลตำบลบางเดื่อ จังหวัดปทุมธานี
11. เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
12. เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
13. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง
14. เทศบาลตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
15. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
16. เทศบาลตำบลท่าลี่ จังหวัดเลย
17. เทศบาลตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย
18. เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
19. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
20. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
21. เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
22. เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
23. เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
24. เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
25. เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
26. เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
27. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28. เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
29. เทศบาลตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 

^ TOP ^

 


×