สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

รายงานสถานการณ์ข้อมูลการปล่อย GHG ระดับพื้นที่ ปี 2561

      - โครงการ "การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด"

      - โครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ"


×