เกี่ยวกับองค์การ / เรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน พร้อมรายงานสรุป

      - รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      - รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      - รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


×