เกี่ยวกับองค์การ / เรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและให้บริการ และขั้นตอนการดำเนินการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรายงานผลฯ เพื่อใช้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนฯ อย่างเป็นระบบ และเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

      1. ขั้นตอนการดำเนินการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและให้บริการ

      2. ขั้นตอนการดำเนินการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง


×