เกี่ยวกับองค์การ / ผลการดำเนินงาน

คำรับรองการปฏิบัติงาน

คำรับรองการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 42 กำหนดให้องค์การมหาชนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบประเมินผลตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การมหาชน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งกำหนดให้องค์การมหาชนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนนั้น

Download

ปีงบประมาณ 2562
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2561
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 2560
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2559
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 2558
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ 2557
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ 2556
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ 2555
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ปีงบประมาณ 2554
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ 2553
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ปีงบประมาณ 2552
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


×