เกี่ยวกับองค์การ / ผลการดำเนินงาน

ภารกิจหลัก & การเงิน

รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลัก และด้านการเงิน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้องค์การมหาชน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและการเงินขององค์การเป็นประจำอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส โดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน ดูแลติดตามผลการดำเนินงาน ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ให้องค์การมหาชนนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป อบก. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ดังนี้

Download

ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
รายงานผลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 1
รายงานผลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 2
รายงานผลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 3
รายงานผลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
รายงานผลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 1
รายงานผลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 2
รายงานผลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 3
รายงานผลด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4
รายงานภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 - 4
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญขององค์การ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

ปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญขององค์การ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญขององค์การ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)

ปีงบประมาณ 2555
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญขององค์การ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)


×