เกี่ยวกับองค์การ / ผลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายใน & ความเสี่ยง

การจัดวางระบบและแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก.

อบก. มีการดำเนินงานการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 และเป็นไปตามแนวการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่ อบก. ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้คำรับรองการปฏิบัติงาน ของ อบก. มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

Download

 

ปีงบประมาณ 2562
ระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2561
ระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561 - 2562

ปีงบประมาณ 2560
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ระบบบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2559
การจัดวางระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 2558
การจัดวางระบบควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานผลควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ 2557
การจัดวางระบบควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ 2556
การจัดวางระบบควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


×