เกี่ยวกับองค์การ / ผลการดำเนินงาน

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

อบก. ได้จัดทำรายงานประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายงานผลการดำเนินงานขององค์การในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานขององค์การ ซึ่งในรายงานประจำปีจะประกอบด้วย ข้อมูลองค์การ ผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี รายงานการเงิน แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป และการกำกับดูแลกิจการองค์การ

 

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2551


×