เกี่ยวกับองค์การ / ผลการดำเนินงาน

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์การ” สามารถนำไปใช้นำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้องค์การ ต้องหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

หากองค์การไม่มีกระบวนการรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์การในด้านต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้องค์การ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กำหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์การ

Download

การบริหารความพร้อมต่อเนื่องขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (เพิ่มเติม)


×