เกี่ยวกับองค์การ / ผลการดำเนินงาน

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตระหนักว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จะต้องรองรับการใช้งานในลักษณะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตที่หลากหลาย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ประกอบไปด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร 
               จัดการภายในองค์การ รวมถึงการให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Download

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
 


×