เกี่ยวกับองค์การ / ผลการดำเนินงาน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงภารกิจที่สำคัญของกระทรวงฯ มี 2 ประการ คือ
1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแผ่นดิน
2) การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล

ดังนั้น ในการลงนามในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่น พัฒนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่อนาคต ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยใช้นโยบายประชารัฐในการดำเนินการร่วมกัน

สำหรับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้
1) การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมการสร้างค่านิยม ปลูกจิตสำนึก ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤติมิชอบ
2) การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ความรู้และสร้างทักษะในการติดตาม สอดส่อง ตรวจสอบ ตลอดจนการสังเกตการณ์ ในการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ตลอดจนกำกับ ดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

Download

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ๕ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ อบก. ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

การอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1

การอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การอบรมการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม


×