เกี่ยวกับองค์การ / ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ระบุว่า “เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือต่อสาธารณชน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและแผนงานที่ได้จัดทำไว้ให้องค์การจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด แต่ต้องไม่นานเกินสามปี

การประเมินผลให้จัดทำโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลที่เป็นกลาง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดำเนินการโดยมีการคัดเลือก หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

การประเมินผลการดำเนินงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผลในด้านประสิทธิภาพ และในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได้กำหนดเพิ่ม

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ก็ได้”

อบก. ได้ดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าการดำเนินงาน ดังนี้

Download

การประเมินผลการดำเนินงานของ อบก. ปี พ.ศ. 2559 - 2561

การประเมินผลการดำเนินงานของ อบก. ปี พ.ศ. 2556 - 2558

การประเมินผลการดำเนินงานของ อบก. ปี พ.ศ. 2554 - 2555

การประเมินผลการดำเนินงานของ อบก. ปี พ.ศ. 2551 - 2553


×