เกี่ยวกับองค์การ / ผลการดำเนินงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2562

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานต่างๆ จัดส่งข้อมูลหลักฐานแสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยให้ระบุ URL ที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าถึง หรือเรียกสืบค้นข้อมูลเหล่านั้นได้

หมายเหตุ สำนักงาน ป.ป.ช. มีข้อแนะนำ คือ หากหน่วยงานมีผลการดำเนินงานเป็นไฟล์รายงานหรือเอกสารแล้ว ให้อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบ)


×