โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

       เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมุ่งเน้นไปที่การเป็นสื่อกลางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนป่าชุมชน ด้วยทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ทุนทรัพย์ องค์ความรู้ อุปกรณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อป่าชุมชนนั้น ๆ โดยมีการติดตามผลการดำเนินการและการออกประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการสนับสนุนแก่ภาคเอกชนในการสนับสนุนป่าชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญและยั่งยืน อันเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของชุมชนตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://forest.rayongmodel.com


×