ติดต่อเรา / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แผนและนโยบายรัฐระดับประเทศ

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สคช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือน พ.ศ. 2561 เพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ดังนี้
   1.) ความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
   2.) การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

Download

รายงานความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ


×