โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ความเป็นมา

       จากนโยบายของรัฐบาล ที่มีแผนส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนและยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำและเมืองน่าอยู่ของเอเชีย ที่ช่วยสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมาก เช่น การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นต้น

       องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

       1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการดำเนินการลด GHGs เพื่อผลักดันการดำเนินงานลด GHGs ของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ตามนโยบายภาครัฐ

       2. สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอุตสาหกรรม และภาคส่วนต่างๆ ให้ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวทางของยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี และบริบทระดับโลก

       3. สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ EEC

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lowcarboneec.tgo.or.th


×