สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / อนุสัญญา UNFCCC & กฎกติการะหว่างประเทศ

ความตกลงภายใต้แผนปฏิบัติการบาหลี

“แผนปฏิบัติการบาหลี (Bali Action Plan)” เกิดจากผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 13 (COP13) ในปี ค.ศ. 2007 ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย มีสาระสำคัญ คือ ให้มีการจัดตั้ง “คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญาฯ” ( Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Actions under the Convention :AWG-LCA) เพื่อดำเนินการเจรจาด้านความร่วมมือระยะยาวในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ร่วมสำหรับความร่วมมือระยะยาว (2) การเสริมสร้างกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ/ระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นคือ การหารือถึงพันธกรณีการลดก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศพัฒนาแล้ว และการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศกำลังพัฒนา (3) การส่งเสริมการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) การส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (5) การส่งเสริมด้านการเงนและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว

ที่ประชุมฯ ได้ตั้งเป้าให้คณะทำงาน AWG-LCA เจรจาแล้วเสร็จภายใน 2 ปี และนำผลเจรจามาเสนอต่อที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 15 (COP15) ในปี ค.ศ.2009 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก แต่ได้ขยายการเจรจาต่อมา จนกระทั่ง AWG-LCA บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและปิดการทำงานได้ ในการการประชุม ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 18 (COP18) ในปี ค.ศ. 2012 ณ กรุงโดฮา กาตาร์

โดยมีความตกลงที่สำคัญ คือ Cancun Agreements (ความตกลงแคนคูน) ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 16 (COP16) ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก โดยมติที่เกี่ยวข้องด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศกำลังพัฒนา ที่สำคัญ ดังนี้

  • - รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ตกลงว่า ประเทศกำลังพัฒนาจะดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี การเงินและการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้บรรลุการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยตามปกติ ภายในปี พ.ศ. 2563
  • - ประเทศพัฒนาแล้ว ต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และเสริมศักยภาพต่อประเทศกำลังพัฒนา สำาหรับการเตรียมการและดำเนินการ NAMAs (Preparation and Implementation of NAMAs) รวมทั้ง การยกระดับด้านการรายงานผล (Reporting)
  • - จัดตั้งระบบลงทะเบียน (Registry) เพื่อบันทึกกิจกรรมลดก๊าซฯ
  • - การลดก๊าซเรือนกระจกจะต้องมีการตรวจสอบ รายงาน และทวนสอบ (MRV) ตาม Guidelines ที่จะพัฒนาขึ้นภายใต้อนุสัญญาฯ

 

ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ต่อที่ประชุมCOP20 ณ กรุงลิม่า ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศร้อยละ 7 ถึง 20 ในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ให้ตำกว่าระดับการปล่อยในการดำเนินงานตามปกติ (Business as usual) ภายในปี พ.ศ. 2563

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NAMAs ได้จาก Publication: “การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ” - http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/publication/NAMAs.pdf


×