สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / อนุสัญญา UNFCCC & กฎกติการะหว่างประเทศ

บทบาทของ อบก. ในการเจรจาภายใต้กรอบ UNFCCC

อบก. เข้าร่วมการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญา UNFCCC อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการเจรจา ผลักดันท่าทีไทย วิเคราะห์แนวโน้มการดำเนินงานระหว่างประเทศ และเตรียมความพร้อมภายในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอแนะท่าทีการเจรจาของประเทศไทย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อบก.

โดย อบก. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางความร่วมมือและกลไกรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีประเด็นเจรจาดังนี้

ข้อตัดสินใจ / ตราสารกฎหมาย ประเด็นเจรจา
พิธีสารเกียวโต
(Kyoto Protocol)
- การทบทวนรูปแบบและกระบวนการขั้นตอนของกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Review of the modalities and procedures for the clean development mechanism)
- การทบทวนแนวทางการดำเนินงานร่วม และการดำเนินงานตามร่างรูปแบบและกระบวนการขั้นตอนของการดำเนินงานร่วม (Review of the joint implementation guidelines/implementation of the draft joint implementation modalities and procedures)
- การพิจารณาจัดตั้งกระบวนการ กลไก และโครงสร้างองค์กรสำหรับการอุทธรณ์ข้อตัดสินใจของ CDM Executive Board (Procedures, mechanisms and institutional arrangements for appeals against decisions of the Executive Board of the clean development mechanism)
ความตกลงตามแผนปฏิบัติการบาหลี (Agreed outcome pursuant to the Bali Action Plan) - การพิจารณาระบุเนื้อหาของ “framework for various approaches” (FVA)
- การพิจารณาระบุเนื้อหาของ “non market-based approaches” (NMA)
- การพิจารณาระบุเนื้อหาของ “new market-based mechanism” (NMM)
ความตกลงปารีส
(Paris Agreement)
- การพัฒนาและเสนอแนวทางสำหรับแนวทางความร่วมมือที่กำหนดในวรรคสองของข้อ 6 ของความตกลงปารีส (Guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, Paragraph 2 of the Paris Agreement)
- การพัฒนาและเสนอกฎ รูปแบบ และกระบวนการขั้นตอนสำหรับกลไกที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคสี่ของข้อ 6 ของความตกลงปารีส (Rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักยุทธศาสตร์ <c.supanut@tgo.or.th> 02 141 9812


×