Seminar Presentation

เอกสารการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบการบรรยายและเสวนา
"คาร์บอนเครดิตในด้านการดูดซับคาร์บอนกับความหลากหลายทางชีวภาพ"


วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553
ณ ห้องแซฟไฟร์ 4 ชั้น 2
อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

(ร่าง) หลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้กับความหลากหลายทางชีวภาพ
นางสาวแอนนา เขียวชอุ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส, อบก.
เสวนาเรื่อง "ข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ฯ และโอกาสในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ"
นายดำรงค์ ศรีพระราม
คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายเชษฐพงษ์ บุตรเทพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


×