Seminar Presentation

เอกสารประกอบงานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ "โครงการ“ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ปีที่ ๔" และ โครงการ “การจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง”

เอกสารประกอบงานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ
โครงการ“ขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ปีที่ ๔
และ
โครงการ “การจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง”


วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบงานแถลงผลสำเร็จ

 

1.สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ปีที่ ๔

รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

2.สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

ดร.สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ

นายวิษณุ ผลโพธิ์

 3.บรรยายพิเศษ

เรื่อง “การเตรียมความพร้อม และการรับมือภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  

ดร.ธงชัย โรจนกนันท์


 


×