ผลงานการศึกษาวิจัย

กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 

กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 

โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

 

การจัดทำกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อวางกรอบทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ภายใต้แผนระดับชาติ ๒ แผน คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อให้แนวทางการพัฒนาในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง มีทิศทางการพัฒนาเป็นไปในทางเดียวกัน ส่งเสริม และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 

 

 


×