Infographic

ภาพที่ 5: ขั้นตอนการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

Infographic ภาพที่ 5


×