Seminar Presentation

เอกสารประกอบการประชุมให้ข้อคิดเห็น ครั้งที่ 1: แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เอกสารประกอบการประชุมให้ข้อคิดเห็น ครั้งที่ 1
แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 13.30 น.
ณ ห้องไอวอรี่ เลานจ์ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ

 

เอกสารประกอบการประชุมให้ข้อคิดเห็น ครั้งที่ 1

หลักการของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลที่จำเป็น ต้องมีการรายงาน

โดย คุณสุมน สุเมธเชิงปรัชญา
    ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน
(ภาคอุตสาหกรรม)

โดย คุณปิยนันท์ สงวนเผ่า
    ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน
(ภาคพลังงาน)

โดย คุณวิศรุต เมธาสิทธิ์
    วิศวกรปฏิบัติการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก สำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดย คุณสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
    ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด


 


×