Seminar Presentation

เอกสารการประชุม "การศึกษาและกำหนดค่า Carbon Intensity ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ฯ"

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม
"การศึกษาและกำหนดค่า Carbon Intensity ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เหล็ก และอุตสาหกรรมพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล)"


วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้อง Venus ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการศึกษา
ดร. ชัยวัฒน์ มั่นเจริญ
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
กลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการศึกษาค่า Carbon Intensity และแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
อุตสาหกรรมพลังงาน
ผศ.ดร. สุธรรม ปทุมสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อุตสากรรมปูนซีเมนต์
รศ.ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


×