Seminar Presentation

เอกสารงานสัมมนา "การศึกษาและกำหนดค่า carbon intensity ของอุตสาหกรรมเคมี อาหาร สิ่งทอ แก้วและเซรามิค"

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม
"การศึกษาและกำหนดค่า carbon intensity ของอุตสาหกรรมเคมี อาหาร สิ่งทอ แก้วและเซรามิค"


วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อบก.

การศึกษาและกำหนดค่า carbon intensity ของอุตสาหกรรมเคมี อาหาร สิ่งทอ แก้วและเซรามิค
ดร. ชัยวัฒน์ มั่นเจริญ
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
แนวทางการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและค่า Carbon Intensity
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี อาหาร สิ่งทอ แก้วและเซรามิค
ดร. วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


×