Seminar Presentation

เอกสารงานสัมมนาเรื่อง “คาร์บอนเครดิตจากโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย: ตามหาผู้ซื้อ”

เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนา


"คาร์บอนเครดิตจากโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย: ตามหาผู้ซื้อ"


วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

บรรยายเรื่อง “การดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยโดยใช้กลไกตลาด”


โดย   ดร.พงษ์วิภา  หล่อสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (อบก.)

 

434 KB


บรรยายเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ CSR Club กับความเชื่อมโยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

 

โดย   คุณวัฒนา โอภานนท์อมตะ

ประธาน CSR Club

 

5.95 MB


การอภิปราย “การซื้อขายคาร์บอนเครดิต และโอกาสในการพัฒนาตลาดของไทย”

 

โดย  คุณประเวศ อัศวดากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

4.31 MB

×