ผลงานการศึกษาวิจัย

รายงานสรุปผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ประจำปี 2552

รายงานสรุปผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ประจำปี 2552

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ออกหนังสือให้คำรับรองโครงการตามกลไกตามการพัฒนาที่สะอาดหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานด้านการไฟฟ้าของประเทศไทยนั้น จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (Grid Emission Factor) ของประเทศไทย ซึ่งผู้พัฒนาโครงการได้เลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก จึงทำให้ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission Reduction: CERs) จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่คำนวณได้มีค่าแตกต่างกันตามไปด้วย

ดังนั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและหาค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ทำให้โครงการต่าง ๆ สามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการคำนวณหาปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า

ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า จะใช้วิธีการคำนวณตาม Annex 14 Methodological Tool (Version 02) "Tool to calculate the emission factor for an electricity system" ซึ่งได้รับการรับรองจาก CDM Executive Board เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 (EB 50) วิธีการดังกล่าวมีค่าพารามิเตอร์หลัก ดังนี้

Parameter SI Unit Description
EFgrid,CM,y tCO2/MWh Combined margin CO2 emission factor for the project electricity system in year y
EFgrid,OM,y tCO2/MWh Operating margin CO2 emission factor for the project electricity system in year y
EFgrid,BM,y tCO2/MWh Build margin CO2 emission factor for the project electricity system in year y

ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่คำนวณได้ตามวิธีการดังกล่าว สามารถนำไปใช้ในการคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ซึ่งดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งของประเทศไทย

รายงานสรุปผล การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ประจำปี 2552 (Publish Date: 29 มิถุนายน 2554) New!
Summary Report The Study of emission factor for an electricity system in Thailand 2009 (Publish Date: 29 June 2011) New!
ผลการคำนวณสำหรับรายงานการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยประจำปี 2552 (Calculation Sheet(excel) : Publish Date: 29 มิถุนายน 2554) New!


×