Seminar Presentation

เอกสารงานสัมมนาเรื่อง “ตลาดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อน จากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?”

เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนา


"
ตลาดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อน จากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?"

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง Meeting 2 ชั้น 1 โซนบี  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

บรรยายเรื่อง “วิกฤตการณ์โลกร้อน และการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)”


โดย   ดร.พงษ์วิภา  หล่อสมบูรณ์

 

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

2.31 MB


บรรยายเรื่อง “ตลาดคาร์บอนและระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading)”

 

โดย   นางสาวสุมน  สุเมธเชิงปรัชญา

 

นักวิชาการอาวุโส  สำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

955 KB


บรรยายเรื่อง “ตลาดคาร์บอนหลังปี 2012”

 

โดย  นายบุญรอด เยาวพฤกษ์

Senior CDM Officer, GDF Suez Energy International

1.56 MB

×