ผลงานการศึกษาวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแสดงการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแสดงการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

ในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

 

 

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแสดงการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการบูรณาการ การจัดทำบัญชีการเรือนกระจกในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สามารถวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับเชิงพื้นที่ได้ (Spatial Data) ได้แก่ ระดับรายจังหวัด รายอำเภอ จนถึงระดับรายตำบล โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geo-Spatial Database) ข้อมูลแหล่งการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมการคำนวณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นระบบ GIS Based มีขอบเขตการศึกษาใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Lands and Land Use Change) การปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว (Rice Cultivation) และการเผาไหม้ชีวมวล (Biomass Burning)

 

โปรแกรมสามารถคำนวณก๊าซเรือนกระจกได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างการทวนสอบความถูกต้องก่อนจัดทำชุดแผนที่ปริมาณการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรายจังหวัด และอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ยังมีโครงการศึกษาต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยเน้นการพัฒนาระบบประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องบนภาคพื้นดิน (Aggregate Source on Lands and Emissions from Manage Soil) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้ระบบมีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริมการดำเนินงาน เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งทางนโยบายและมาตรการต่างๆ ในระดับพื้นที่ต่อไป

 


รูปที่ 1 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2545- ปี พ.ศ. 2550 และตัวอย่างในจังหวัดขอนแก่น

 

รูปที่ 2 แผนที่แสดงพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้ในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2550 ประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ผลิตภัณฑ์ MCD45 monthly burned area ที่ระดับความเชื่อมั่นมากที่สุด (1st burned area pixel quality)


รูปที่ 3 แผนที่ประเภทหน้าข้าวตามระบบการจัดการน้ำในภาคกลางปี 2550


รูปที่ 4 Extension การคำนวณก๊าซเรือนกระจก ในโปรแกรม ArcGIS 10 จากภาพแสดงผลการคำนวณก๊าซเรือนกระจกในจังหวัดน่าน


โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแสดงการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน New!


×