Seminar Presentation

เอกสารการประชุมระดมความคิดเห็น "การชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก"

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมระดมความคิดเห็น


"การชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก"


วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 - 13.30 น.
ณ ห้องหลานหลวง ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก


โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

2.09 MB


กิจกรรม CSR รูปแบบต่างๆ ของประเทศไทย

 

โดย คุณอโณทัย สังข์ทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

1.86 MB


ตัวอย่างกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

โดย คุณจงโปรด คชภูมิ

ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

9.74 MB


(ร่าง) แนวทางการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

 

โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

1.19 MB

×