Seminar Presentation

เอกสารงานสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อขายคาร์บอนเครดิต: สู้ตาย หรือ ถอยดี”

เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนา


"การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อขายคาร์บอนเครดิต: สู้ตาย หรือ ถอยดี"


วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

ตลาดคาร์บอนหลังปี 2012 และโอกาสสำหรับผู้พัฒนาโครงการของไทย


โดย นายสิทธิศักดิ์ สุขใสสาคร

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และกลไกการพัฒนาที่สะอาด

บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 

830 KB


โดย นายพัฒนา สุระวัฒนาพงศ์

South Pole Carbon Assest Management Ltd.

 

1.40 MB


ควรลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตลาดคาร์บอนต่อไป หรือ นำภาษีคาร์บอนมาใช้ ?

 

โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

1.66 MB


ควรพัฒนาโครงการ CDM แบบปกติ (Single Project) หรือ แบบแผนงาน (PoA)?

 

โดย ผศ.ดร.วงกต วงศ์อภัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

2.51 MB


การเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการสู่องค์กร

 

โดย นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา

นักวิชาการอาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

571 KB

×