Seminar Presentation

การพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ (MRV) สำหรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจก (NAMAs) ภาคพลังงานของประเทศไทย

เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมเรื่อง


“การพัฒนาระบบตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ (MRV) สำหรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจก (NAMAs) ภาคพลังงานของประเทศไทย”

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม Grand Hall โรงแรม รามาการ์เด้นส์

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

 

แนวทางในการตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ (MRV) สำหรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจก (NAMAs) ภาคพลังงานของประเทศไทย

วิธีการตรวจวัดและคำนวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดย ผศ. วงกต วงศ์อภัย

ผู้จัดการโครงการและ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

11.2 MB

×