Seminar Presentation

เอกสารการประชุมรับฟังความเห็น "โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ"

เอกสารประกอบการรับฟังความเห็นเรื่อง


“โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ”

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

 

โครงสร้างและกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ

โดย ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

245 KB

 

กรณีศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

473 KB

 

กรณีศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

โดย ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

1.12 MB

 

กรณีศึกษา ประเทศออสเตรเลีย

-องค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

โดย ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

117 KB

153 KB
×