Seminar Presentation

เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนา “ตลาดคาร์บอนและโครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ก้าวต่อไป???”

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนา


“ตลาดคาร์บอนและโครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ก้าวต่อไป???”

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 8.30-14.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2  ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

 

ผลจากการประชุมเจรจาสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 (COP 18) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 8 (CMP 8) ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์


โดย นางประเสริฐสุข จามรมาน

 

รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

4.61 MB


 

Global Carbon Market & NAMAs : Where from now on?

 

โดย Mr. Avijit Gautam

 

Country Manager, Emergent Ventures International Pte Ltd.

 

1.65 MB


 

ความก้าวหน้าในการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย


 

โดย นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา

 

นักวิชาการอาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

 

4.12 MB


 

การเสวนาเรื่อง “เท่าทันการทำโครงการ CDM เมืองไทย”

 

โดย นายอาณัติ  ประภาสวัสดิ์

 

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด

 

โดย นายบุญรอด เยาวพฤกษ์

 

Senior CDM Officer, GDF Suez Energy International

 

โดย นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์

 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการกลั่นและธุรกิจต่อเนื่อง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

 

344 KB

 

456 KB

 

6.77 MB

 

 
×