Seminar Presentation

เอกสารประกอบการสัมมนาและระดมความคิดเห็น "อนาคต CDM ในพันธกรณีที 2"

เอกสารประกอบการสัมมนาและระดมความคิดเห็น


“อนาคต CDM ในพันธกรณีที 2”

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

 

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

 

 

สรุปผลการประชุม CMP8 & สรุปสถานการณ์และทิศทางของโครงการ CDM

โดย ดร.ชัยวัฒน์ มั่นเจริญ

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

1.97 MB
×