Seminar Presentation

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนา “ตลาดภาคสมัครใจ : ทางเลือกใหม่หลังยุคทองของ CDM”

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนา


ตลาดภาคสมัครใจ : ทางเลือกใหม่หลังยุคทองของ CDM

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08:30–13:40 น.

ณ ห้องหลานหลวง ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร


 

 

ทิศทางและแนวโน้มสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศกำลังพัฒนา

 

โดย ดร.ณัฐริกา  วายุภาพ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

4.49 MB


 

ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ: ความสำคัญและภาพรวม

 

โดย นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา

 

นักวิชาการอาวุโส องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

2.32 MB


 

Moving from CDM to VCS : Step-by-Step

 

โดย Ms.Naomi  Swickard

 

AFOLU Manager, Verified Carbon Standard

 

1.25 MB


 

การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้มาตรฐาน Gold Standard

 

โดย นายพัฒนา  สุระวัฒนาพงศ์

 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ บริษัท เซาท์โพลคาร์บอนแอสเซทแมเนจเมนท์ จำกัด

 

1.59 MB


 

การเสวนาเรื่อง “ตลาดภาคสมัครใจ: ทางเลือกใหม่หลังยุคทองของ CDM”

 

โดย นายวิวัฒน์  โฆษิตสกุล

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด

 

 

519 KB


 


×