Seminar Presentation

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศกำลังพัฒนา

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนา


โครงการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศกำลังพัฒนา

 

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.30–12:00 น.

ณ ห้องเบต้า 1และ 2 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร


 

โครงการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศกำลังพัฒนา

 

โดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

1.24 MB


 


×