Seminar Presentation

เอกสารประกอบการประชุม "Thailand MRV Network" ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการประชุม


"Thailand MRV Network"

วันศุกร์ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง บางลำภู ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

 

 

1.ภาพรวมของการพัฒนาระบบMRV ของประเทศไทย

โดย ดร.ปวีณา พาณิชยพิเชฐ

นักวิชาการอาวุโส องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

 

 

 

 

2.ความก้าวหน้าของโครงการแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการทำ MRV การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร: กรณีศึกษาจากนาข้าว

โดย รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

3.ระบบ MRV รองรับแผนดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนในประเทศในสาขาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

โดย นายรองเพชร บุญช่วยดี

นักวิชาการอาวุโส องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 

 

4.ระบบ MRV รองรับแผนดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทยในภาคขนส่ง

โดย นายดำรงค์ บัวยอม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

 

 

 

 

 

5.ระบบ MRV ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

โดย นางบงกช กิตติสมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 

 

 

 

6.แนวคิดในการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญระบบ MRV โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม

โดย รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

7.ความก้าวหน้าของโครงการแนวทางที่เหมาะสมในการทำ MRV การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคขยะมูลฝอย

โดย ดร.คมศิลป์ วังยาว

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

 

8.การทำ MRV สำหรับบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและการทำ BUR

โดย นายเจษฎา สกุลคู

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 

 

 


 


×