Seminar Presentation

เอกสารประกอบงานแถลงผลสำเร็จของโครงการต้นแบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

เอกสารประกอบ


"งานแถลงผลสำเร็จของโครงการต้นแบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง"

วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

 

1.ภาพรวมของการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

โดย นายวิษณุ ผลโพธิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 

2.การประเมินศักยภาพกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล

โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

3.แถลงผลสำเร็จของโครงการต้นแบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

โดย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครลำปาง  และเทศบาลเมืองหนองสำโรง

 

เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครลำาปง

เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี

 

 


×