ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดงานสัมมนา COP21 side event “Sustainable Development and Climate Change –Toward enhancing the role of capacity development for implementation of INDCs in the ASEAN countries”


วันที่เผยแพร่ 2015-12-21 14:24:59 น.

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ศูนย์ CITC  ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Overseas Environmental Cooperation Center, Japan (OECC)  จัดงานสัมมนา COP21 side event “Sustainable Development and Climate Change –Toward enhancing the role of capacity development for implementation of INDCs in the ASEAN countries –” ณ การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 (UNFCCC COP 21) ณ Japan Pavilion กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

>> ตระหนักถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

>> หารือและแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับประสบการณ์และบทเรียนด้านการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนาศักยภาพที่ยังผลให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

>> แนะนำศูนย์ CITC และการดำเนินกิจกรรมการต่างๆของศูนย์ฯ ในส่วนของการฝึกอบรมและการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งหารือในประเด็นความสำคัญและบทบาทของการพัฒนาศักภาพในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน UNDP ร่วมอภิปรายในเรื่อง Sustainable Development Goals (SDGs) และ Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) และผู้แทนจาก ASEAN Secretariat อภิปรายในเรื่องแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคอาเซียน  ในส่วนของการเสวนา ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น และจากกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิเช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม ได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดบทเรียนในการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น INDC และ NAMA) โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 70 คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×